Lazer Epilasyon Hangi Bölgelerde Uygulanabilir?

Lazer Epilasyon Hangi Bölgelerde Uygulanabilir?

Alexandrite Lazer nasıl etki eder?
Lazer, tek bir dalga boyundaki ???ktan olu?an bir optik enerji sağlar. Lazerlerin çoşu selektif fototermoliz prensibine dayalı olarak etki eder. Belirli dalga boylarındaki lazer ???n?, hedef yap?daki (kıl kökü, damar, leke) renk içeren maddeler taraf?ndan emilerek optik enerjilerini aktararak ?sı enerjisi yaratır. Sadece hedef yap?da olu?an bu ?sı enerjisi çevre dokuların?nda çok az etki yaratarak hedef yap?y? tahrip eder. Hedef yap?da anlık (milisaniye) olarak 80-90 °C lik ?sı art??? olu?turarak geri dönü?ümsüz bir hasar yaratırlar.

Hastaların Alexandrite lazeri tercih etmesindeki en önemli neden nedir?
Alexandrite lazerler contact cooling mekanizmasi ve photon recycling dedigimiz dunyada tek olma özelli?ini elinde bulunduran precooling, cooling ve postcooling dedigimiz 3 zamanlı e?siz bir soşutma sistemine sahip oldugu icin uygulama sırasında neredeyse hiç a?r?ya neden olmayan lazerlerdir.

Alexandrite lazerin en önemli avantajları nedir?
Alexandrite şu an için lazer teknolojisinin ula?t??? en son noktada yer alır. Di?er lazerlerde bulunan tüm özelliklere sahip olmasın?n yan? sıra çalı?ma h?z? açısından di?er sistemlerden biraz daha hızlıdır. Bu özellikleri sayesinde sırt epilasyonu 30-40 dak. bacak epilasyonu 30-35 dak. gibi çok k?sa sürede bitirilebilmektedir. Long pulse ND YAG olması nedeniyle koyu tenli hastalarda da kullan?labilmektedir. Ve de en önemlisi en fazla say?da Amerikan FDA onay? alan lazerle yap?labilen tüm işlemlerin %93’ünü tek ba??na yapabilen dünyadaki en etkin ve güvenli e?siz lazer sistemidir.

Alexandrite di?er lazerler gibi yetersiz midir?
Hay?r. kıl kökünde etkiyi sağlayan kılın tuttuşu enerjidir. Kalın ve siyah kıllar daha dü?ük lazer enerjisinde yeterli miktarda enerjiyi emerler. ?nce kıllarda etki sağlanabilmesi için k?sa sürede ve daha yüksek miktarda enerjinin verilebilmesi gerekir. Bir çok lazer cihaz? tekrarlanan yüksek enerjili ve k?sa süreli lazer at??ların? sağlayacak güce sahip de?ildir. Di?er lazerlerden farklı olarak Alexandrite lazerin at?? sırasında sağlad??? enerji at?? süresine ba?lı de?ildir. ?nce kıllar için gerekli yüksek enerjili ve k?sa süreli lazere at??ların? tekrarlanan at??lar sırasında sağlayabilmektedir.

Alexandrite Lazer Epilasyonun avantajları nedir?
Kalıc? veya uzun dönemli epilasyon sağlar. kıllarda tekrar büyüme olsa bile olu?acak kıllar zay?f, aç?k renkli kozmetik önemi az tüyler ?eklindedir. Güvenilir bir yöntemdir. Kanserojen de?ildir. kullanılan cihaz?n özelliklerine göre de?i?mekle birlikte hızlı bir yöntemdir. A?da uygulamalarında görülebilen cilt enfeksiyonu ve bula??c? hastalık riski yoktur.

Lazer epilasyon neden tek seans de?ildir?
Çünkü kıl köklerinin hepsi ayn? büyüme devresinde de?ildir. Uygulama esnasında olgun fazda (anagen) olan kıl kökleri etkilenirken, gerileme (telogen) ve dinlenme (katagen) faz?ndaki kıl kökleri etkilenmez. Etkilenmeyen kıllar için bir süre sonra tekrar seans uygulanması gerekir. Seans aralıkları bölgeye göre 4-8 hafta arasında de?i?ir.

Lazer epilasyonda ba?lang?çta seans say?sı belli midir?
Ba?lang?çta kesin seans say?sı vermek gerçekçi bir davran?? de?ildir. kılların rengi, kalınlı??, bulunduşu bölge, uygulama sırasında bulundukları faz farklılıklarından dolay? seans say?sı ki?iden ki?iye göre hatta ayn? kişinin farklı bölgelerine göre de?i?ebilmektedir. Bu neden tahmini olarak seans say?sı söylenebilir.

Lazer epilasyonda sonuç için kesin garanti var m?dır?
Hay?r. T?bbi olan bu tarz uygulamalarda %100 garanti vermek hem doğru hem de gerçekçi de?ildir. kişinin genetik veya hormonal yap?sı, kılın rengi ve yap?sı sonuçları etkilemektedir. Muayene sonrası doktorunuz size olabilecek gerçekle?me olasılı?? olan durumlar için gerekli bilgileri verecektir.

Lazer epilasyon sonrası leke kalır mı?
Tedavi sonrasında kullanılan cihaza ba?lı olarak 5-10 dakika bazen 1-2 saat süren kızarıklık olabilir. Bu geçicidir. Bazen Aşırı hassas ki?ilerde, soşutma sistemi olmayan lazer kullan?lması durumunda, yüksek doz lazer enerjisi verilmesi durumunda ciltte güne? yan??? gibi bir durum olu?abilir. Bu durum birkaç günlük tedavi ile düzelir. Contact cooling soşutma sistemli lazerde cildin ?sınmasına f?rsat verilmemekte böylece riski en aza indirilmektedir. Ancak lazer epilasyon sonrası doğrudan güne?lenilmi? veya solaryuma girilmi?se ciltte lekelenme görülebilir.

Kontrol seansı nedir?
Kontrol seansı geni? alan uygulamalarında (sırt,gö?üs,bacak gibi) lazer at??? atlanmı? olabilece?i için yap?lan 10-20 at??lık ücretsiz bir lazer epilasyondur. Bu uygulama sadece uygulamadan sonraki 15-20. günlerde ve gerek varsa Yapılır. ?htiyac?n?z olmad???n? dü?ünüp gelmemeniz veya doktorunuzun gerek görmemesi halinde tedaviniz olumsuz bir yönde bozulmaz. 15-20 günlük sürenin sonrasında kontrol seansı yap?lması gerileme ve istirahat evresindeki kılların etkilenmesine neden olur. Bu nedenle sonraki lazer seansların?n etkisinin azalmasına neden olup tedavi sürecini bozaca?? için 15-20. günden sonra yap?lmamaktadır.

Lazer Epilasyon Hangi Bölgelerde Uygulanabilir?