Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

Lazer Epilasyon Nedir?
 
Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulman?n en Sağlıklı ve en hızlı yöntemidir. Lazer epilasyonun temeli cilde uygulanan lazer enerjisinin, tüy köklerine ula?masıdır. Kökler bu enerjiyi melanin pigmenti sayesinde emer ve tüy köklerini ?sı enerjisiyle yok etme ya da uzama özelli?ini kaybetmesine yol açar. Lazer epilasyon ülkemizde çok kullanılan bir epilasyon yöntemidir. Bu nedenle tüm dünyada en çok uygulanan epilasyon yöntemi lazer epilasyondur. 
 
Lazer Epilasyon Kaç Seans Yapılır?
 
Seans aralıkları yakla??k 2 ay kadardır. Baz? bölgelerde özellikle yüz lazer uygulamalarında bu süre 1 aydır. Lazerli epilasyon seanslarında her seferinde belli miktarda kılda azalma olur. kıllar seyrekle?ir. Bir miktar kıl incelir. Yakla??k 6 seansın sonunda istenen ba?arı elde edilir. Lazer uygulamaları t?bb?n birçok alan?nda kullan?lmaya ba?lamı?tır. Özellikle ameliyatlarda, göz hastalıklarında kullanılan lazerler geli?tirilmi?tir.
 
Lazer Nasıl Epilasyon Yaparı
 
Lazer epilasyon aletleri fototermoliz yasasına göre çalı??r. Yani lazer cihaz? sadece kıl köküne ve kıla etki edecek şekilde tasarlanmı?tır. Epilasyon yapacak ???n seçilmi? bir dalga boyunda cihazdan ç?kar. Ba?ka lazer ???n? içermez. Uygulama bu nedenle etkin ve güvenli sonuçları ile dikkat çekmektedir. Lazer enerjisinin hedefi kıl kökleridir. kıl köklerinde bulunan melanin adlı boya maddesi lazeri çeker. kıl kökünde yoşunla?an lazer enerjisi epilasyon için gereken ani ?sı de?i?imini sağlar. Saniyeden daha küçük zaman diliminde olu?an ve yakla??k 70 derecelere ç?kan ?sı art??? kıl köklerindeki hücrelere etki eder. Bu etki nedeniyle kıl üretim fonksiyonu bozulur. Yani kökler art?k kıl üretemezler. Uygulamalarında kalıc? sonuçların nedeni kıl köklerine olan bu etkidir.
 
Lazer Epilasyonun Tarihçesi
 
Önce lazer epilasyonun nasıl ke?fedildi?ini anlatalım. Bu yöntem özel lazer cihazları kullan?larak Yapılır. Lazer cihazların?n geli?tirilmesi uzun zaman almı?tır. 1990 y?lında ilk çalı?malar ba?lamı?tır. 1998 y?lında lazer epilasyonu yöntemsel olarak gösteren bir makale yay?nland?. Amerikalı doktorlar lazerli epilasyon yöntemini ke?fetti. Bundan sonra tüm dünyaya yay?ld?. Uygulama için Aşırı talep olu?tu. Birçok yeni ve modern lazer epilasyon cihaz? üretildi.
 
Bu uygulama  kozmetik dermatoloji uygulamaların?n bir parçası haline geldi. Lazer günümüzde ba?ka Tıp alanlarda da kullan?lmaktadır. Örne?in ameliyatlarda kullan?lmaktadır. Lazerin Tıp alan?nda kullan?m? gelecekte daha da artacaktır.
Lazer epilasyonun çalı?ma prensibi seçici odaklanmadır. Lazer enerjisi kıl kök bölümünü ni?an alır. Bu sayede lazer ba?ka dokulara zarar vermez. Melanin ad?ndaki boya maddesi lazer enerjisini içeri alır. Kök içine giren lazer enerjisi kökün ?sısın? yüksek derecelere ç?karır. Bu olaylar saniyeden çok daha k?sa süre içinde ortaya ç?kar. Bu olay sırasında kıl kökü çok ?sınır. kıl kökünde ?sı derece olarak 70 santigrat civarına kadar yükselir.
Bu yüksek dereceli ?sı enerjisi kıl kökünü yakar. E?er kıl kökleri yanar ise, kıl kökleri kıl üretemez. Bu yöntem  bu nedenle kalıc? epilasyon sağlamaktadır. Kalıc? sonuçlar alınabilmesi için birden fazla seans uygulanır. Her seansta bir miktar kıl kökü etkilenir. Etkilenen kıl kökleri nedeniyle her seanstan sonra alanda bir miktar kıl azalması olur. Takip eden seanslar uyguland?kça ba?arı sağlanır.
 
Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?