Alexandrite Sistem

Alexandrite Sistem

Kılın bir uç kısmı, bir gövdesi, bir kök kısmı bulunur.  Kökün son kısmı ?i?kince olup so?anc?k ismini alır. So?anc???n alt k?sm? oyuk olup buradan kılı besleyen damarlar girerek yumak te?kil eder. kıl kökünün etraf?n? cilt tabakaları sarar ki bu k?sma da folikül denir.  ?nsan vücudunda yer alan kılların oluşum süreçleri üç evre izlemektedir.
”Anagen” evresi kılın  aktif dönemidir ve bu evrede yap?lan lazer uygulaması kıl kökünün bir daha kıl üretmeyecek şekilde hasarlanmasın? sağlar. Ancak bu uygulama esnasında aktif olmayan (“Katagen” ve “Telogen”) evresindeki kıllar uygulamadan etkilenmezler. Gerçek anlamda lazer epilasyonun çalı?ma yöntemi, istenmeyen tüylerin köklerinin lazer ????? ile yakılması ve yok edilmesi prensibine dayanır. 1990 senesinde uygulanmaya ba?lamı?tır ama son senelerde özellikle teknolojinin geli?mesi ile birlikte hem fiyatları ucuzlamı?tır, hem de daha ac?sız, a?r?sız bir tedavi yöntemi haline gelmi?tir.?stenmeyen tüylerinizden kurtulmak için kulland???n?z epilasyon aletlerinden, tıra? olmaktan, c?mb?zla u?ra?maktan veya a?da ac?sın? çekmekten sıkıld?ysan?z, lazer epilasyon sizin için denemeniz gereken bir çözüm olabilir. Lazer epilasyon, ülkemizde oldukça sıklıkla ba?vurulan ve ba?arıyla gerçekle?tirilen tedavi yöntemlerinden biridir. Lazer epilasyonları tercihlerinize ve ki?isel özelliklerine göre çe?it göstermektedir bunlara örnek olarak:
Alexandrite lazer dalga boyu k?sa olmasından melanine duyarlılı?? fazla olan bir lazer tipidir. En uygun hasta profili cilt tipi aç?k ten ve koyu renk kıldır. Kullan?m? esmer tenlerde daha k?sıtlıdır bu nedenle alexandrite lazerin koyu tenlilerde kullan?m? önerilmemektedir.Alexandrite lazer epilasyon sistemi hasta uyumludur. Uygulama öncesi kılların tıra?lanma ihtiyac? yoktur. Di?er lazer sistemlerine göre daha az a?r?lıdır. Bu sistem ile uygulama yap?ld???nda kıllar uygulama sonrası bölgeden temizlenir. Alexandrite sistemi koltuk alt?, bacak, bikini bölgesi ve genital bölgede ba?arı oran? yüksek bir sistemdir. Hava soşutma sistemi sayesinde; epilasyon işlemi Yapılırken ciltte olu?abilecek lekelenme ve yanma gibi etkileri minimize eder.
 
Alexandrite Sistem