Cilt Yenileme ve Cilt Gençleştirme

Cilt Yenileme ve Cilt Gençleştirme

Lazerle Cilt Yenileme

Lazerle cilt yenileme, estetik dermatolojide yeni ve ba?arı ile uygulanan bir metottur. 
Kad?n erkek fark? gözetmeksizin cilt problemleri, bireyin d?? görünü?ünü etkilemesi sebebiyle psikolojik sorunlara dahi yol açabilir. Çe?itli cilt problemleri ya?ayan ki?iler dermatoloji uzman? taraf?ndan önerilen t?bbi tedaviye ek olarak medikal estetik yöntemlerine ba?vurabilir. Geli?en Tıp ve teknolojinin sağlamı? olduşu imkanlarla günümüzde akne, leke ve k?r???klık gibi birçok deri problemine yönelik tedavi yöntemleri geli?tirildi. ??te, cilt yenileme ve mevcut dermatolojik problemlerin çözümüne yönelik olarak uygulanan baz? bak?m ve tedavi teknikleri…

Cilt Yenileme ve Cilt Gençle?tirme

Lazerle cilt yenileme işleminde kullanılan lazer cihazların?n tamam? cilde yüksek enerjili ???nlar gönderirler. Bu lazer ???nları cildin yap?sında bulunan su molekülleri veya kromofor ad? verilen ve renk içeren maddeler taraf?ndan tutulurlar. I??k enerjisinin su ve kromoforlarca tutulması sonucu enerji ?sıya dönü?ür ve cildin ????a maruz kalan bölgesini kontrollü olarak katmanlar halinde tahrip eder. Lazer at??larına maruz kalma sonucu tahrip olmu? cildin güne? ve benzeri etkilerden y?pranmı? ve k?r??mı? d?? katmanların?n yerini, yeni olu?an taze cilt dokuları alır. Baz? lazerler cilt yenileme işlemini cilt dokuların? tahrip etmeden sadece ?sıtarak da sağlamaktadır.
Cilt gençle?tirme işlemi sonucunda cilt yap?sı ve görüntüsünde önemli bir geli?me sağlanabilir. Cilt daha genç, daha Sağlıklı, lekelerden ve izlerden arınmı? daha temiz ve duru bir görünüme kavuşur. Lazerle cilt yenileme işlemi ile cildin elastikiyeti artar ve k?r???klıklar önemli oranda azalır. Lazerle cilt gençle?tirmek için yap?lan işlemlerden bir tanesi de klini?imizde uygulanan Baby Face Beauty Thilium lazer işlemidir.

 

Baby Face Beauty nedir?

Baby Face Beauty; 1927nm dalga boyuna sahip thulium lazer sistemi ile yap?lan bir cilt bak?m ve yenileme sistemidir. Bu sistemde thulium lazer ???nları ile deride mikro-kanallar aç?lmakta ve cildin sorununa göre seçilen A vitamini, C vitamini, Tranexamicacid; Resveratrol, kök hücre içeren nano partiküküllü Lasemd ampulleri cilde yedirilmektedir. Hem thulium lazerin etkisinden hem de ampüllerin antioksidan; anti-aging ve ayd?nlat?c? etkisinden faydan?lmaktadır.
       Öncelikle tedavi süresinin k?sa olması (10-15 dakika süre)
       A?r?sız bir yöntem olması nedeniyle anesteziye ihtiyaç duyulmaması
       K?sa sürede geçen hafif bir kızarıklıktan ba?ka herhangi bir yan etkinin olmaması ve tedavinin sonrasında günlük ya?ama geri dönülebilmesi
       Thulium lazerin etkisi ve kullanılan kozmesötiklerin ciltte emilmesi için ideal ortam? sağlayarak, içten d??a doğru iyile?meyi h?zlandırması

 

Baby Face Beauty nasıl Yapılır?

Bak?m iki a?amada Yapılır. ?lk a?amasın? cildin duruma göre thulium lazer ????? ile cildin yüzeyinde oldukça küçük çapta dakikada 6.000 adet yaratt??? mikrokanallar aç?lır, bu arada cildin sorununa göre seçilen uygun farmesötik ürün (LASEMD Ampülleri) haz?rlanır. 4-6 dakikalık thulium lazer uygulamaların?n ard?ndan ikinci a?amada cildin ihtiyac?na göre thulium lazer deste?i ile aç?lan deliklerden cilt alt?na kendi özel ürünleri yedirilir, sonrasında ortalama 10 dakika maskesi uygulanır.

 

Baby Face Beauty hangi amaçlar için kullan?labilir?

Klasik cilt bakımı
Gözenek ve cilt sıkıla?tırma
Ciltte beyazlat?lmasında
Cildin parlatma
K?r???klık giderme
Anti-aging bak?m
Melazma
Pigment azalt?lması
Skar azaltma
Boyun ve dekolte bakımı
Boyun gençle?tirme

 

Baby Face Beauty kaç seans uygulanmalıdır?

kişinin cildindeki sorununa ba?lı olarak 1-2 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulanabilir. Tek seans bile sonuçları açısından oldukça tatminkardır.

 

Baby Face Beauty Lazerin faydaları nelerdir?

Baby Face Beauty easy ve advance mod olarak farklı cilt sorunlarına çözüm sunabilen alternatifli lazerli cilt bak?m uygulamasıdır.
Baby Face Beauty Easy Mod,
 35 ya? üzerinde cilt bakımın? düzenli yaptıran ancak özel bir gün öncesinde cildinde bir de?i?iklik isteyen, hafif renk düzensizli?i olan mat ciltleri parlatmak, gözenekleri sıkıla?tırmak için önerdi?imiz klasik cilt bakımı gibi nitelendirebilece?imiz birinci kademe bakımıdır. Easy mod, haftada 1 kez 4 kez uygulanır. Uygulama sonrasında sadece k?sa süreli kızarıklıklar oluşur, ki?i sosyal hayat?na ara vermek zorunda kalmaz.
Baby Face Beauty Advance Mod,
 leke düzensizli?i, k?r???klıkları olan matla?mı?, canlılı??n? kaybetmi?, gözenekleri çok genişlemi? ciltlerde ise Tranexamicacid, Resveratrol gibi renk aç?c?lar, düzenleyiciler, anti aging serumlar uygulanarak yap?lan daha çok mikrokanalın aç?ld??? ikinci kademe iyile?tirici uygulamadır. Ayda bir kez olmak üzere cildin ihtiyac?na göre 3-4 uygulanır. Advance Mod’da uygulama sonrasında 4-5 içinde ciltte hafif kabuklanmalar, pul pul dökülmeler olabilir.
    Gözenek küçülür ve cilt sıkıla??r
    Ciltte ayd?nlanır, parlar
    ?nce k?r???kların görünümünde azalma görülür
    Cilt yenilenir (anti-aging bak?m)
    Lekelerin ve akne izlerinin görümünde düzelme
    Boyun ve dekoltede gençle?me sağlanır.

 

Cilt Yenileme ve Cilt Gençleştirme