Lazer Epilasyon

Lazer Epilasyon

Lazer epilasyon ülkemizde çok kullanılan bir epilasyon yöntemidir. Lazer epilasyon birçok kad?n?n ve erke?in epilasyon tercihidir. Fiyatları ve yap?lan uygulaman?n sonuçları dü?ünüldü?ünde en ucuz epilasyon yoludur. Lazer epilasyon kalıc? sonuç sağlar. Bu nedenle tüm dünyada en çok uygulanan epilasyon yöntemi lazer epilasyondur. 

 

Lazer Epilasyon Nerede Yap?lıyor?
Lazer epilasyon uygulamaları son y?llarda hastane, Tıp merkezi, polikliniklerde yap?lmaya ba?lanmı?tır. Uygulama takip eden seanslar ?eklinde birden fazla seans ?eklinde uygulanmadır.

 

Lazer Epilasyon Kaç Seans Yapılır?
Seans aralıkları yakla??k 2 ay kadardır. Baz? bölgelerde özellikle yüz lazer uygulamalarında bu süre bir aydır. Lazerli epilasyon seanslarında her seferinde belli miktarda kılda azalma olur. kıllar seyrekle?ir. Bir miktar kıl incelir. Yakla??k 6 seansın sonunda istenen ba?arı elde edilir. Lazer uygulamaları t?bb?n birçok alan?nda kullan?lmaya ba?lamı?tır. Özellikle ameliyatlarda, göz hastalıklarında kullanılan lazerler geli?tirilmi?tir.

Hücresel düzeyde kullanılan lazerlerde vardır. Daha ileri çalı?malar devam etmektedir. Ayr?ca lazer cihazları cildin gençle?tirilmesinde ve cilt izlerinin tedavisinde de kullan?lmaktadır. Bu alanda kullanılan lazer çe?idi ise fraksiyonel lazerdir. Sitemiz lazer epilasyon aletleri, lazer epilasyon merkezleri ile ilgili güncel bilgileri size sunmaya çalı?acaktır. Bu site kriterlerine uyan a?a??daki adresleri daha fazla bilgi için önermekteyiz.

 

Lazer Nasıl Epilasyon Yaparı
Lazer cihaz? sadece kıl köküne ve kıla etki edecek şekilde tasarlanmı?tır. Epilasyon yapacak ???n seçilmi? bir dalga boyunda cihazdan ç?kar. Ba?ka lazer ???n? içermez. Uygulama bu nedenle etkin ve güvenli sonuçları ile dikkat çekmektedir. Lazer enerjisinin hedefi kıl kökleridir. kıl köklerinde bulunan melanin adlı boya maddesi lazeri çeker. kıl kökünde yoşunla?an lazer enerjisi epilasyon için gereken ani ?sı de?i?imini sağlar. Saniyeden daha küçük zaman diliminde olu?an ve yakla??k 70 derecelere ç?kan ?sı art??? kıl köklerindeki hücrelere etki eder. Bu etki nedeniyle kıl üretim fonksiyonu bozulur. Yani kökler art?k kıl üretemezler. Uygulamalarında kalıc? sonuçların nedeni kıl köklerine olan bu etkidir.

 

Lazer Epilasyon Güvenli mi?
Bu yöntem güvenli bir epilasyon yöntemidir. Lazer epilasyon hakk?nda birçok bilimsel makale vardır. Bu makaleler lazer epilasyonun güvenli ve etkili olduşunu göstermi?tir. Makaleler sonuçların?n kalıc? olduşunu göstermektedir. İşlemden en iyi sonucu almak istiyorsan?z profesyonel merkezlerin tavsiyelerine uymalısın?z. Bu işlem sadece hastane ve Tıp merkezlerinde Yapılır. Bu tip merkezleri tercih etmeniz zorunludur.
 

En çok kullanılan lazer epilasyon çe?itleri hangileridir?
Lazerli epilasyon cihaz çe?itleri oldukça fazladır. Fakat en bilinen üç tip lazerden söz edilebilir. Bunlar dalga boyu uzunluklarına göre k?sadan uzuna doğru ?öyle sıralanır: alexandrite ve nd yag lazerlerdir. 
 

Lazer Epilasyon