Lazer Epilasyon Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Lazer Epilasyon Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmanın en hızlı ve Sağlıklı yoludur. Lazer epilasyonda kullanılan lazer ?????n?n dalga boyu melanin pigmenti taraf?ndan emilme özelli?ine sahiptir. Soşutma sistemli lazer tekni?i ile yap?lan lazer epilasyon ile lazer ?sısı cilde zarar vermeden doğrudan kıl kökünü yok eden ?sıya dönü?ür.
 
Lazer ????? anajen (aktif) a?amadaki kıl köklerini etkilemektedir. Bütün kökler ayn? anda aktif olmazlar. Dolay?sıyla telojen (pasif) kökler, aktif hale geldiklerinde bunlara da uygulama gerekecektir.
 
Lazer kıllara nasıl etki eder? 
Lazer ile kıl köklerindeki hücreler yakılarak hasara u?rat?lır. kıl kökü taraf?ndan emilen enerji ?sıya dönü?erek kılın kök hücresini tekrar büyüyemeyecek şekilde tahrip eder. Milisaniyeler içinde cilde uygulanan lazer ???n?, cilt hücrelerine zarar vermeden geçerek kıl kökündeki renk pigmentleri taraf?ndan emilir. Tüm epilasyon lazerleri kıl geli?imini geciktirip kılların daha zay?f ve azalarak ç?kmasın? sağlarlar. Kalıc? epilasyon için ise kıl kökünün papilla denilen kıl üretici k?sm?n?n yok edilmesi gereklidir.
 
Lazer epilasyon hangi bölgeler için uygundur?
Gözleri özel gözlüklerle korumak ?art? ile göz kapakları hariç tüm vücut bölgelerindeki tüylere lazer epilasyon uygulanabilir.
 
Tek bir seans lazer epilasyon ile tüylerden kurtulmak mümkün müdür?
kıl köklerinin hepsi uygulama an?nda ayn? büyüme devresinde olmad???ndan tek bir seans yeterli olmaz. Uygulama an?nda ancak olgun fazda (anogen) olan kılların kökleri etkilenir. ?stirahatte (katogen) ve gerileme (telogen) fazlardaki kıl kökleri etkilenmez. Bunlar için ek lazer epilasyon seansların?n uygulanması gerekir. kılların renklerinde ve büyüme devrelerinde olan de?i?ikliklerden ötürü lazer epilasyon seans say?sı ki?iden ki?iye de?i?iklik gösterir. Hatta seans say?sı ayn? ki?ide vücudun farklı bölgelerine göre de de?i?ir.
 
Kaç seans gerekir?
kılların kalınlı?? ve yoşunluşu her vücutta farklı olduşu için kesin bir seans say?sı vermek uygun olmaz. Lazer epilasyon uygulamasında cilt tipine göre doz seçimi Yapılır. Bu sayede kıl köklerine etki edecek ama cilde zarar vermeyecek güçte çalı??larak en k?sa sürede tedavinin bitirilmesi amaçlanır. Seanslar kılları anajen (büyüme) safhasında yakalamaya uygun sürelerde tekrarlanır.kıl oluşumunda gerekli olgunla?ma evresinin tamamlaması beklenmelidir. Vücut bölgeleri için ortalama 5-8 seans, yüz bölgesindeki daha ince kıllar için ortalama 6-12 seans gerekecektir.
 
Seanslar arası süre ne kadardır?
Seans aralıkları yüz bölgesi için 4 haftada bir, vücut bölgesi için 6-8 haftada bir tekrarlanmaktadır. ?lerleyen seanslarda bu süreç uzamakta daha uzun aralıklarla lazer epilasyon seansı uygulanmadır.
Lazer epilasyon zararlı m?dır?
Lazer iyonize olmayan enerjidir. Bu nedenle da hücre mutasyonu etkilenmez. Lazer epilasyon da kullanılan tüm lazer tipleri yaln?zca kıl folüküllerini (kılın kök hücrelerini) hedefler.
 
Lazer epilasyon kimler için uygundur?
12 ya??n? tamamlamı?, koyu renkli tüyleri olan herkese lazer epilasyon uygulanabilir. Tüyler aç?k renkli ise lazer ?????n? emmeyece?i için lazer epilasyondan etkilenmez.
 
Yan etkileri var m?dır?
Lazer bir çe?it ???ktır, ???n de?ildir. doğru uyguland???nda her hangi bir kalıc? yan etkisi yoktur. Uygulama esnasında hafif bir yanma hissedilebilir. Ancak seans öncesinde uygulanan anestezik etkili kremler ile bu durum en aza indirilir. Uygulama sonrasında kıl köklerinin, enerjiden etkilendi?ini gösteren hafif kabart?lar ve kızarıklıklar olu?abilir, normaldir.
 
Öncesinde nelere dikkat etmek gerekir?
Uygulama yap?lan bölgenin en az 15 gün güne?e maruz kalmaması gerekir. Lazer epilasyon uygulamasına geçmeden evvel tüylerin sarart?lmamı? olması, c?mb?z veya ip gibi köke yönelik müdahalenin lazer epilasyondan önceki son 3 haftada yap?lmaması ?arttır. ?lerleyen seanslarda lazer uygulamasından 3 gün önce bölgenin evde uygun şekilde jilet ile tra? edilmesi vakit kayb?n? önler.
 
sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?
Güne?lenmekten kaç?n?lmalı ve güne?e maruz kalan bölgeler için güne? kremi kullan?lmalıdır. Bunun d???nda nemlendirici bir krem kullan?m? faydalı olabilir.
 
Erkeklere lazer epilasyon uygulanabilir mi?
Erkeklere lazer epilasyon yayg?n olarak ve ba?arıyla uygulanmadır. Uygulama yaptıranların yakla??k %35-40 kadarı erkektir.
 
Lazer kıl dönmesinin tedavisinde etkili midir?
Bu durumun en güncel ve etkin tedavisi ters büyüyen bu kılları ortadan kaldıran lazer epilasyon yöntemidir. kıl dönmesi bazen kalça arasında ameliyat gerektirebilecek kadar ciddi olabilir. Bu bölgede kıl apse halini almadan lazer epilasyon uygulanırsa ameliyata gerek olmadan ba?arılı sonuçlar alınabilmektedir. Ameliyat olmu? ki?ilerde bu hastalık bazen tekrarlayabilir. Bu sebeple hastalı??n tekrar etmemesi için ameliyat yarası iyile?tikten sonra lazer epilasyon yapılabilir.
 
Lazer epilasyonun  sonuçları kalıc? m?dır?
Lazer epilasyon ile kökleri tahrip olan kıllar tekrar ç?kmamaktadır. Amerikan FDA n?n da onaylad??? bu durum uzun süreli klinik lazer epilasyon çalı?maları sonucunda bilimsel olarak kan?tlanmı?tır. 
 

 

Lazer Epilasyon Hakkında Bilmek İstedikleriniz