Lazer Epilasyon Nasıl Etki Eder?

Lazer Epilasyon Nasıl Etki Eder?

İnsan derisi çokça geçirgendir. kıl ise çokça geçirmez, çünkü içinde bol miktarda bulunan siyah renkli melanin maddesi ????? emer. Böylece lazer ????? kıl kökünde oldukça yoşunla?arak ?sı enerjisine dönü?ür. Isınan kıl kökünde kılı üreten hücrelerde kalıc? hasar olur ve bu durum kıl kökünün kıl üretme fonksiyonunun kaybolmasına neden olur. Böylece birbirini izleyen seanslar sonunda kıllar uzun süreli olarak yok edilir. Fakat derinin di?er bölümleri ????a geçirgen olduşu için, bu bölgelerde ?sı yoşunla?mad???ndan herhangi bir yan etki görülmez.
 
Lazer yönteminin di?er tedavilere göre avantaj? nedir?
??neli epilasyon ile k?yasland???nda lazer işlemi a?r?sız ve oldukça k?sa süren bir uygulamadır. Örne?in dudak üstü 1-2, koltukaltları ise 3-5 dakika gibi bir sürede istenmeyen kıllardan temizlenir. Lazer epilasyon geni? bölgelere hatta tüm vücuda ayn? seansta uygulanabilir.
 
Lazer epilasyon ba?arılı m?dır?
Lazer epilasyon uygulamalarında ba?arılı sonuç elde etmek için cilt rengi ve kıl yap?sına uygun lazer tipi ve dozu seçilmelidir. seansların düzenli aralıklarla tekrarlanması, sonucun daha ba?arılı ve hızlı olmasın? sağlamaktadır.
 
Lazer epilasyon güvenli midir?
Lazer tekni?i yakla??k 30-40 y?ldır güvenle Tıpta kullan?lmaktadır. Son 10-15 y?ldır da lazer epilasyon yayg?n şekilde kullan?lmaya ba?lanmı?tır. Ayr?ca lazerin kanser yap?c? etkisi yoktur. Ama yine de Dermatoloji uzman?n?n kararı olmadan çe?itli ben ve kahve renkli lekelere lazer epilasyon uygulanmamalıdır. Merkezimizde FDA (Amerikan gıda ve ilaç onay dairesi) ve CE onaylı alexandrite ve Nd-YAG lazer kullan?lmaktadır.
 
Seans aralıkları nasıl belirlenir?
Seans aralıkları uygulama alan?na göre de?i?ebilir. Genellikle uygulamalar 4-8 haftada bir Yapılır.
 
Lazerle epilasyonun yan etkisi var m?dır?
İşlem sırasında a?r? duyumu ki?iye göre değişmektedir. Bu a?r? çoşunlukla dayan?labilir niteliktedir ve genellikle lastik çarpması, i?ne dokunması hissi gibi tan?mlanır. Seans sonrasında birkaç dakika süren kızarıklık, ?i?lik geli?ebilir, fakat bu yan etkiler geçicidir ve hastaların günlük aktiviteleri etkilemez. Uygulama yap?lan ciltte yüzeysel kabuklanma bazen olu?abilen geçici bir problemdir. Çoşunlukla bu kabuklanma günler içerisinde düzelir ve deri normale döner. Nadir vakalarda deride renk de?i?ikli?i dedi?imiz aç?lma ya da koyula?ma gözlenebilir. Neredeyse tüm vakalarda deri 6-12 ay içinde normale döner. 
 
Yaz aylarında uygulama yapılabilir mi?
Tedavi yaz aylarında da uygulanabilir. Fakat, uygulama yapılacak ki?iler hekimin önerece?i güne?ten korunma yöntemlerini dikkatle uygulamalıdır. Ayr?ca bronz tene uygulama yap?lmamalı, uygulama sonrasında güne?te kalınmamalıdır. Bronz tene uygulama yap?ld???nda hem yan etkiler görülmekte, hem de ba?arı oran? dü?mektedir. Yaln?z Nd-YAG lazerle bronz tene de uygulama yapılabilir.
 
Tedavi sonrası ne yap?lmalıdır?
Lazer epilasyon uygulaması sonrası kızarıklık ve kıl etraf?nda hafif bir ?i?lik olu?abilir. Bu reaksiyon bir kaç saatte kaybolur. Bazen 1-2 güne kadar da uzayabilir. Bölgesel bu reaksiyon için baz? kremler, soşutma işlemi uygulanır. Hastalarım?z uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar için bilgilendirilir. Uygulama yap?lan bölgenin 2 hafta boyunca güne? ?????na maruz kalmaması ve yüksek faktörlü koruyucu kullan?m? önerilir.
 

 

Lazer Epilasyon Nasıl Etki Eder?