Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon, lazer teknolojisi yardımıyla, en kısa sürede, en az ağrı ve yan etkiyle vücuttaki istenmeyen tüyleri güvenli ve kalıc? bir şekilde yok etme yöntemidir.
Bu yöntemde uygulanan lazer ???n? birbirine paralel şekilde ç?kan tek renk ve tek dalga boyundaki, gözle görülmeyen bir ???n demetidir. At?? geni?li?i ve dalga boyu önceden ayarlanmı? olan lazer ???nları, vücuttaki melanin isimli pigment taraf?ndan emilir ve kıl kökünde ?sı enerjisine dönü?ür. Melanin pigmentinin gerçekle?tirdi?i bu seçici emilme sayesinde cildin üst tabakası herhangi bir etki görmeden sadece kıl kökü tahrip edilmi? hale gelir. Lazeri di?er yöntemlerden ay?ran ba?lıca özellik, kılın etraf?ndaki dokunun hiçbir zarar görmemesi ve sadece kıl kökünün amaçlanmasıdır. Amerikan gıda ve ?laç Dairesi FDA, 1997 senesinde lazer epilasyon tedavisinin etkin, güvenilir ve kalıc? bir yöntem olduşunu tescillemi?tir. Lazer epilasyon yönteminde Alexandite Lazer ve Nd-Yag Lazer tercih edilir. Öte yandan IPL ve Foto epilasyon cihazları ise bir lazer yöntemi olarak kabul edilmemektedir.
 
Lazer Epilasyonun Avantajları Nelerdir?
Lazer epilasyon yöntemi vücudun her bölgesine rahatça uygulanır. Di?er epilasyon türleriyle k?yasland???nda işlem çok k?sa sürmekte ve epilasyonun ard?ndan hastalara herhangi bir k?sıtlama yap?lmamaktadır (Denize girmemek, du? almamak vs.) Lazer epilasyonun tam anlam?yla ba?arıya ula?ması ki?iden ki?iye değişmektedir. Nispeten beyaz tenli ve daha koyu renk tüylere sahip olanlar, esmer ve aç?k renk tüyleri olan ki?ilere oranla çok daha k?sa sürede istenilen sonuca varabilirler.
Uygulanan tedavinin süresini k?saltmak için, hastaların seans aralarında yinelenen tüylere c?mb?z, a?da, ip gibi yöntemlerle kesme işlemi uygulamamaları gerekir.
Lazer epilasyon yöntemi, ciltte kalıc? bir iz b?rakmaz. İşlemin ard?ndan uygulama yap?lan bölgede çok hafif bir pembele?me olması sıkça görülen bir durumdur. Bu renk de?i?ikli?i üç-be? dakikadan birkaç saate kadar uzayabilir. Bu hafif pembele?menin d???nda ciltte herhangi bir etki gözlenmemektedir.
Bu tedavi tüm cilt tipleri ve renkleri için güvenli ve etkindir. Rapor edilmi? k?sa veya uzun dönemli sağlı?? etkileyen etkileri yoktur.
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde lazer epilasyona ara verilmesi önerilir. Lazer epilasyon yaptırmay? dü?ünen ki?ilerin ba?lıca dikkat edecekleri nokta, tedavi süresince epilasyon yapılacak olan bölgenin bronzla?masın? minimuma indirmektir. Bunun sebebi, bronz tene yap?lan lazer işleminde lazer dozunun çok dü?ük tutulması gerekti?idir. Bu dü?ük doz da tedavi etkinli?ini azaltan bir faktör olarak göze çarpar. Oldukça güvenli, pratik ve a?r?sız olan bu yöntemde di?er yöntemlerdeki enfeksiyon riskinden kesinlikle yoktur. Bugüne kadar yap?lmı? ara?tırmalar, lazer epilasyon tedavisinin hiçbir yan etki ve kalıc? zarar meydana getirmedi?ini göstermektedir.
 
Lazer Epilasyonun Avantajları Nelerdir?
Lazer ???n? aktif (anajen) a?amadaki kıl köklerine etki etmektedir. Vücuttaki tüm kıl kökleri ayn? anda aktif hale gelmezler. Bu sebeple pasif (telojen) kökler, aktif duruma geldiklerinde bu köklere de uygulama gerekir. Bu konuda ba?arılı bir sonuç, ancak birkaç epilasyon seansından sonra elde edilebilmektedir. kılların yoşunluşu ve kalınlı?? her vücutta farklı olduşundan kesin seans say?sı vermek oldukça zordur, bölgeden bölgeye ve ki?iden ki?iye değişmektedir. Bugüne kadarki uygulamalarda yakla??k olarak 4-6 lazer epilasyon seansı yeterli sonuç vermektedir. Lazer epilasyon tedavisinde cilt tipine özel doz seçimi Yapılır. Bu sayede sadece kıl köklerine etki edecek bununla birlikte cilde hiçbir zarar vermeyecek seviyede çalı??larak tedavinin en k?sa sürede bitirilmesi amaçlanır.
 
Herkesin hormon seviyesi, vücut yapisi ve cilt tipi de?i?ken olduşu için, lazer epilasyonda kalıc? sonuca ula?mak için gerekli olan süre ki?iden ki?iye de?i?ir. Epilasyon seansları kılları nanajen (aktif) durumda yakalamaya uygun olacak sürelerde tekrarlanır.
 
Lazer Epilasyon Kimlere Uygulanabilir?
I??k hassasiyeti olan hastalıklara sahip olanlar d???nda herkese uygulanabilmektedir. ?stenmeyen tüyü yok etmek isteyen ki?ilerde herhangi ya? sınır? olmadan uygulanmasında bir sak?nca görülmez.
 
 

 

Lazer Epilasyon Nedir?