Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon nedir? 
Lazer, tek dalga boyunda yoğunlaştırılmış ???k demektir. Belirli dalga boylarındaki lazer ???nları koyu renkli maddeler taraf?ndan tutulmak suretiyle enerjilerini bu maddelere aktararak ?sı enerjisine dönü?ürler. Bu özellikten yararlanarak lazer ????? Tıpta 40 y?ldır çe?itli alanlarda kullan?lmaktadır. Lazer epilasyonda prensip, kıl folükülünde yerle?mi? bulunan melanin ad? verilen renk maddesinin lazer ????? taraf?ndan tutularak ?sıya dönü?mesini sağlamak daha sonra da ortaya ç?kan bu ?sı enerjisi ile kıl folükülünü tahrip etmektir. Bu sırada ortaya ç?kan ?sı kıl kökü hücresini tahrip eder. Tüylerdeki melanin cilttekine göre daha konsantredir. Bu da cildin zarar görmesini önler.
 
Lazer Epilasyonun Avantajları
– Hastaların çoşunda kalıc? veya uzun dönemli epilasyon sağlar.
– Tekni?ine uygun Yapılırsa güvenilir bir yöntemdir.
– Bacak, sırt gibi geni? alanlarda uygulama olana?? sağlar.
– Göreceli olarak daha az a?r?lı bir yöntemdir, hastaların çoşu tedaviye rahatlıkla uyum sağlar.
– Tekrar büyüme olsa bile olu?acak tüyler zay?f aç?k renkli kozmetik önemi zay?f tüyler ?eklindedir.
– Cilt üzerine allerjik bir yan etkisi yoktur, cildi tahri? etmez, kalıc? yara izi b?rakmaz. 
– batık kılların ve kıl dönmelerinin en önemli tedavi yöntemidir. 
– Cilt enfeksiyonu ve bula??c? hastalık riski yoktur.
 
Lazer Epilasyonun Dezavantaj ve Yan Etkileri
– Klinik yan?t her hastada ayn? şekilde olmad???ndan görü?me yap?larak kıl yap?sı de?erlendirilmeden kesin bir ba?arı oran? verilememektedir. 
– Nüks oranları tam olarak bilinmemektedir, her hastada farklı nüks oran? söz konusudur. Tedaviye en iyi yan?t ac?k renkli ten,koyu renkli kıl profiline sahip ki?ilerde gerçekle?mekle birlikte nüks oran? hakk?nda önceden tahmin yapmak imkansızdır. 
– Beyaz-gri,kızıl ve sarı renk kıllara genellikle etkinlik göstermez 
– Bronzla?mı? ciltlere lazer epilasyon yap?lamaz, rengin aç?lmasın? beklemek gereklidir. 
– Tekni?ine uygun ve i?in uzman? olmayan ki?ilerce yap?lan lazer epilasyon tedavileri sırasında kabuklanma, ka??nt?, deride renk de?i?iklikleri görülebilir. Bunların çoşu geçici yan etkiler olmakla birlikte kalıc? bir hasar de?ildir.
– Gözlere zararlıdır, özel koruyucu gözlük takılması zorunludur. 
– Elde tersine yeterli kan?t olmamasına karı?n gebelerde kullan?lması önerilmez, 
– Herpesli (uçuk hastalı??) bölgelerde, sedef hastalı?? olanlarda, prekanseroz cilt lezyonu olanlarda, cilt enfeksiyonlarında lazer epilasyon yap?lamaz. 
 
Lazer epilasyon kaç seans uygulanmalıdır ?
Lazer ???n? anajen (aktif) fazdaki kıl köklerini etkilemektedir. Tüm kıl kökleri ayn? anda aktif olmazlar. Bu nedenle telojen (pasif) kökler, aktif döneme geldiklerinde bunlara da uygulama gerekecektir. Kalıc? bir sonuç ancak birkaç seans sonrasında elde edilmektedir. Fakat seanslara düzenli devam edildi?i takdirde ilk seanstan sonra kıl sorunu ya?anmaz. kılların kalınlı?? ve sıklı?? her ki?ide farklı olduşu için kesin bir seans say?sı tahmin etmek mümkün de?ildir, ki?iden ki?iye ve bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Ortalama olarak çoşu kimselerde 4-6 seans kalıc? netice sağlamak  için yeterli olmaktadır. Seans araları yüz bölgesi için 4 hafta vücut bölgeleri için 8 hafta kadardır.
Lazer epilasyon uygulanırken tek bir seans ne kadar sürmektedir ?
Uygulama yap?lan bölgenin geni?li?ine göre süreler değişmektedir. Yakla??k olarak b?y?k ve çene bölgesi 4-5 dakikada tamamlanırken, tüm bacaklar 45 dakika ile 1 saat kadar sürmektedir. Seans araları 6-8 haftadır.
 
Hangi vücut bölgelerine lazer epilasyon uygulaması yap?labilmektedir?
Hemen hemen vücudun bütün bölgelerine lazer epilasyon uygulaması yap?labilmektedir. Sadece göz kapaklarına uygulama yap?lmaz çünkü cilt burada çok incedir ve göz lazerden etkilenebilir.
 
Büyük bölgelere hatta tüm vücuda tek seansta lazer epilasyon uygulanabilir mi?
Evet. kıl diplerine tek tek uygulama yap?lan elektrolizden farklı olarak her at??ta birçok kıl kökü tahrip edilmektedir ve bu nedenle de uygulama süresi çok daha k?sa sürmektedir.
 
Her tondaki cilde lazer epilasyon uygulanabilmekte midir?
Lazer epilasyon uygulaması için en uygun aday aç?k cilt rengine sahip olup tüyleri de koyu renk olanlardır.  Lazer ?????, cilde herhangi bir zarar vermeden geçip sadece kıl kökünü tahrip etti?inden hassas ciltlere de uygulama yap?labilmektedir.
 
Lazer epilasyonun yan etkileri var m?dır? 
Uygulama esnasında ac? hissediliyor mu ?
Lazer epilasyon uygulamasın?n bilinen kalıc? bir yan etkisi bulunmamaktadır. Uygulama sonrasında kıl köklerinin enerjiden etkilendi?inin belirtisi olan hafif kabart?lar ve kızarıklıklar olu?abilir. Fakat uygulama bölgesinde görülebilecek bu durum çok k?sa bir zaman içerisinde kaybolacaktır. Uygulama Yapılırken hafif bir yanma hissedilebilir. Ancak seans öncesinde uygulanacak lokal anestezik kremler ac?ya çok hassas ki?ilerde bu durum minimize edilmektedir.
 
Lazer epilasyon uygulamasına gelirken nelere dikkat edilmelidir ?
Uygulaman?n yap?laca?? bölgede 4 hafta önceden ba?lamak kayd?yla c?mb?z, a?da gibi kökten alma yöntemleri kullan?lmamalıdır. Ayr?ca cilt tonunu belirgin koyula?tıracak şekilde güne? ?????ndan ve bronzla?madan da kaç?n?lmalıdır. Uygulamaya gelece?iniz günden 3 gün öncesine dek tüylerinizi vücut bölgelerinde jilet, yüz bölgenizde makas ile k?saltabilirsiniz.
 
Lazer Epilasyon Nedir?