Lazer Epilasyon

Lazer Epilasyon

Teknolojinin gelişmesi ile geleneksel yöntemlerin, modern yöntemler ile yer de?i?tirmeye ba?lamı?tır. Bu de?i?im her alanda olduşu gibi güzellik ve Sağlık sektörünü de etkilemi?tir ve de?i?imi kaç?n?lmaz kılmı?tır. A?da, c?mb?z, tıra? gibi geleneksel yöntemler de bu de?i?im sayesinde lazer epilasyon cihazları ile tan??mı? ve günden güne modern yöntemler aha tercih edilir hale gelmi?tir.
Lazerin bulunuşu daha eskiye dayansa da bunun Sağlık ve güzellik sektöründe kullan?lması san?ld??? kadar da eski de?ildir. Ancak ke?fedildi?i andan itibaren di?er yöntemlerin önüne geçmi?tir.
Lazer epilasyondaki asıl mant?k ?sı enerjisidir. Cihazda üretilen lazer ?????, ten üzerine at?lır ve kıl köklerine ula?arak orada bir ?sı enerjisi meydana getirir. Ortaya ç?kan bu ?sı enerjisi sayesinde de köklerin parçalanmasın? ya da tahribinin gerçekle?tirilmesini sağlayarak cilt üzerindeki kıllara çözüm bulur. Bu teknoloji harikası modern çözüm yoludur, kalıc? olmakla beraber sorunların?zdan kurtulman?z? sağlar.
 
LAZER EP?LASYONU K?MLER YAPTIRAB?lıR?
Lazer epilasyonu genellikle kad?nlar tercih etmekle beraber Poliklini?imiz cinsiyete takılmadan, herkese ayn? hizmeti sunmaya çalı??r.
Deri üzerine lazer ????? gönderildi?i için tedaviyi yaptıracak kişinin kesinlikle aç?k yarası olmaması gerekir. Zira deri üzerinde kalıc? bir tahribata neden olunması muhtemeldir.
Geli?im dönemindeki bireylere uygulanması tavsiye edilmez. Bu bireylerin henüz kıl kökleri geli?medi?i ya da geli?imini tamamlamad??? için lazer epilasyon kesinlikle uygulanmamalıdır. 
Hamile bayanlara doktorunun izni olmak kayd? ile işlem yap?labilmektedir.
 
LAZER EP?LASYONU ÖNCEsıNDE NELERE D?KKAT ED?LMElı?
Lazer epilasyonu yaptıracak ki?i, tedaviye ba?lamadan önce uzman karı?sına kıllara herhangi bir işlem uygulamadan ç?kmalıdır. kılların işlem görmemi? uzun hali uzman denetiminde gözlenmeli ve gerekli analizler yap?larak size uygun bir seans plan? ç?karılmalıdır. Bu sayede sizin hangi aralıklarla lazer epilasyon hizmeti alaca??n?z belirlenecek ve kılların?z?n ç?k?? zamanlarına göre de bu hizmet uygulanacaktır. 
Lazer epilasyon cihaz? aç?k renkli kıl köklerini bulmakta zorlanır, bu yüzden tedavi öncesinde bronzla?ma, solaryum gibi kıl rengini etkileyecek faaliyetlerden kaç?n?lmalıdır.
kılların, cihaz taraf?ndan görünür olabilmesi için epilasyona gitmeden önce kesinlikle kıllara işlem uygulanmamalıdır. Bu tedavinin ba?arılı olması açısından son derece önemlidir.
 
LAZER EP?LASYONU SONRASINDA NELERE D?KKAT ED?LMElı?
Lazer epilasyon sonrasında ödem, hafif su toplayan kabarc?klar olu?abilir. Bu olumsuz gibi görünen durumlar genellikle birkaç saat veya gün içerisinde kaybolacaktır. Uzman?n?z?n tavsiye edece?i ilaçları alarak bu durumdan k?sa sürede kurtulabilirsiniz. Tedavi sonrasında iki gün boyunca güne? ?????ndan cildi sak?nmak gereklidir.
 
LAZER EP?LASYON SEANSLARI
Lazer epilasyonu için size özel bir seans plan? olu?turulur. Bu plan olu?turulurken, sizin cilt tipiniz, renginiz, tüy renginiz, tüylerinizin uzama sıklı?? göz önünde bulundurulur. Kaç seansta tüylerinizden kurtulaca??n?za karar verilir ve tedavi uygulanmaya ba?lar.
Bu tedavi düzenli aralıklarla tekrarlanan bir tedavi olduşu için eksiksiz kat?lım oldukça önemlidir. Seanslara düzenli kat?lım sağlad???n?z takdirde herhangi olumsuz bir durumla karı?la?mazsın?z.
 
LAZER EP?LASYON ÇE??TLER?
Tüy tedavisinde ilk kullanılan epilasyon cihaz? ile son geli?tirilen epilasyon cihaz? arasında farklar mevcuttur. Modern teknolojiyi de içinde barındıran en etkili lazer epilasyon cihazların? alexandrite, nd:yag cihazlarıdır.
 
Lazer Epilasyon Merkezi Nasıl Seçilmelidir?
Lazer epilasyon uygulamaları hastane/poliklinik/Tıp merkezi koşulların?n sağlad??? steril ve hijyenik ortamda uzman gözetiminde yap?lmalıdır. Lazer Merkezi, yasal talimatlara uygun olarak yönetilen ve bakanlık taraf?ndan denetimleri yap?lan polikliniktir. Merkezimizde kullanılan cihazlar FDA onaylıdır.
 
LAZER  MERKEZ? HAKKINDA
Lazer Merkezi, sizlere en Sağlıklı ve kalıc? hizmeti verebilmek için kurulmu?tur. Alan?nda uzman ve güler yüzlü çalı?anları ile birlikte sizleri a??rlamaktan mutluluk duyarız. Lazer Merkezi hakk?nda merak ettiklerinizi ö?renmek ve lazer epilasyon hizmetini alabilmek için kurumumuz Lazer Merkezine sizleri de bekleriz.
Memnun ayr?laca??n?z? görüyor gibiyiz.
 
Lazer Epilasyon