Lazer Epilasyonda Bütün kıllara Tedavi Uygulanabilir mi?

Lazer Epilasyonda Bütün kıllara Tedavi Uygulanabilir mi?

LAZER EPİLASYON
Epilasyon, vücuttaki istenmeyen tüylerin hijyen veya kozmetik amaçlı yok edilmesi işlemidir. Lazer epilasyon ise, bu amaçla üretilmi? teknolojik cihaz sistemleri yard?m? ile bu tüylerin kalıc? olarak yok edilmesidir. Bu yöntemin tedavide kullan?m?  son y?llarda geli?en teknoloji ile de oldukça yayg?nla?mı?tır. Lazer epilasyon son y?llarda a?r?sız kalıc? ve güvenli bir yöntem olması nedeniyle de, hem kad?nlar hem de erkeklerde en sık talep edilen kozmetik işlemler arasına girmi?tir.

Lazer Epilasyon tedavisi güvenilir bir yöntem midir?
Lazer epilasyon tedavisinde  lazer ?????n?n hedefi kıl kökündeki renk maddesidir.
Bu nedenle çevrede bulunan deri ve yumu?ak dokulara zarar vermeden kıl köküne ula??r. kıl köküne ula?an lazer ???n?, kıl kökünde bulunan renk maddesi taraf?ndan emilir.
I??k enerjisi ?sı enerjisine dönü?ür ve olu?an bu ?sı da kıl kökünü tahrip eder. Bu sayede kalıc? olarak kıl kökü yok edilir. Dolay?sı ile daha derin doku ve organlara ula?ması ve zarar vermesi söz konusu de?ildir.

Lazer Epilasyon bir tedavi ?ekli midir?
Lazer epilasyon, son y?llarda geli?en teknoloji ile hasta açısından daha konforlu  bir hale gelmi? bir yöntem olsa da t?bbi bir işlemdir. Bu nedenle de işlemden önce mutlaka lazer epilasyon konusunda uzmanla?mı?  bir doktor  taraf?ndan uygulama talep edilen alan muayene edilmeli  ve işlem muayeneyi gerçekle?tiren doktor  kontrolünde gerçekle?tirilmelidir.   Aksi durumlarda  yanlı?, yoşun ya da yetersiz yap?lan tedavilerde,  hastada  ciddi  reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar, cilt  yan???   ve iz ?eklinde olabilir. Bunun yan? sıra yetersiz yap?lan işlemlerde ba?arı gecikir ve seans süreleri uzar. Bu durumda hastaya zaman kaybettirir.

Lazer Epilasyon a?r?lı bir işlem midir?
Lazer epilasyon tedavisi uygulanan bölge, kullanılan sistem ve kişinin a?r? e?i?i dedi?imiz a?r?ya duyarlılık düzeyiyle de?i?mekle birlikte, art?k gelinen son teknoloji sayesinde oldukça konforlu bir hale gelmi?tir. Özellikle kullanılan soşutma sistemleri sayesinde bölgede soşuk anestezisi etkisi sağlanarak a?r?sız işlem yap?labilmektedir.

Lazer Epilasyonda Bütün kıllara Tedavi Uygulanabilir mi?
Cilt tipi, kıl rengi ve yap?sı uygun olan, istenmeyen kılların olduşu her bölgeye lazer epilasyon  uygulanabilmektedir.  Kad?n hastalarda a??rlıklı olarak üst dudak, çene bölgesi, kol, koltuk, bacak  ve  bikini bölgesine tedavi uygulanır.  Erkek hastalarda ise,  sırt, omuzlar, gö?üs üstü,  sakal,  alın ve ka? üstleri en sık uygulanan bölgeler arasındadır. Son y?llarda geli?en lazer teknolojileri sayesinde tüm cilt tipleri için lazer tedavisi  uygulanabilmektedir.  Fakat halen en ba?arılı  sonuçlar, aç?k renk ten renklerinde  ve koyu renkli kıl köklerinde elde edilmektedir.  Bu nedenle kıl köklerinin renk  hücreleri  bu  tedavi  için önemlidir.  Bu  sebeple lazer epilasyon, beyaz kıllarda etkili de?ildir.  Ayn? şekilde sarı ve kızıl kıllarda da  tedavi etkinli?i nispeten azalmaktadır.
Yukarıda  anlat?lan durumlardan ötürü doktor taraf?ndan muayene bu tedavi için çok önemlidir. Mutlaka kıl köküne uygun cihaz seçilmelidir.

Lazer Epilasyon tedavisi için kaç seans gereklidir?
Lazer epilasyon tedavisinde seans say?sı, uygulama alan?na,  cilt  rengine ve kıl kökü rengine,  kalınlı??na göre farklılıklar göstermektedir. Ortalama olarak  6-8 seans bu  tedavi  için genellikle yeterli olmaktadır. Seans periyodu ise anotomik bölgeye göre de?i?mekle birlikte 4-6 haftadır.

Hangi ya? gruplarına uygulanır?
?stenmeyen tüyler ?rksal özelliklerimiz nedeni ile hem erkeklerde hem de kad?nlarda oldukça sık görülmektedir. Bu sebepten dolay?  lazer epilasyon  tedavisi,  hem kad?nlarda hem de erkeklerde çok sık talep edilen bir tedavidir.  Lazer epilasyon, bayan hastalarda adet düzeni ve pubertal geli?im ara?tır?ld?ktan sonra her ya?ta uygulanabilir.

Lazer Epilasyonun sak?ncalı olduşu durumlar nelerdir?
Hamilelikte lazer ???nların?n zararlı olup olmad???na dair kesin bir kan?t yoktur. Bu nedenle lazer epilasyon tedavisi en az?ndan gebeli?in ilk aylarında tercih edilmez. Ayr?ca tüm işlemlerde için olduşu gibi kanser hastalarına da tedavi ve takip sürecinde lazer epilasyon yap?lmaz. Güne?lenme ile veya solaryuma ba?lı bronzla?ma sonrası lazer epilasyon yap?lmaz ya da tedavi dozları bronz tene uygun şekilde ayarlanarak uygulanabilir.

Bu tedavi kılları yok etmede kalıc? bir yöntem midir? kıllarda geri dönü? ya?anabilir mi?
Bu tedavi ile kıllar, kıl kökü tahribat? ile kalıc? olarak yok edilirler. Ancak altta hormonal bir tetikleyici veya kıllanma da art??a neden olabilen ilaç kullan?m? gibi tetikleyici nedenler söz konusu ise tedavi de ba?arısızlık söz konusu olabilir.

Lazer Epilasyonda Bütün kıllara Tedavi Uygulanabilir mi?