Varisten nasıl korunabiliriz?

Varisten nasıl korunabiliriz?

Varis ne demektir?

Kanı kalbe geri taşıyan damarlara toplardamar denir. Toplardamarların görevi, dokulardan alınan kirli kan? temizlenmek üzere kalbe ta??maktır. Atardamarlar ise temizlenmi? kan? tekrar kullan?lmak üzere dokulara ta??r. Atardamarların aksine toplardamarların içinde hassas kapakç?klar bulunur. Bu kapakç?klar, damarların içindeki kan?n kalbe doğru, yani tek yönlü yerçekimine ra?men geriye kaçmadan akmasın? sağlar.

Böylece insan ayakta olsa bile toplardamarlar kan? yukarı, kalbe ta??rlar. Hamilelik, ?i?manlık veya genetik nedenlerle bu toplardamarlarda olu?an t?kan?klık ya da uzun süreli bask? nedeniyle bu kapakç?klar bozulur ve kan geriye doğru birikmeye ba?lar. Bu kan birikimi de cilt d???ndan mavi, mor ya da k?rm?z? olarak görülebilir. Yüzeysel toplardamarların içyap?ların?n bozulması sonucu uzay?p büklümlü, genişlemi? hale gelmesine VarıS denir.

Genellikle bacaklarda bulunan toplardamarların genişlemesi sonucu olu?an varisler a?r?lı ve estetik aç?dan istenmeyen bir rahatsızlıktır. Kad?nlarda görülme oran? erkelere göre daha fazladır. Varis tedavisinde kulland???m?z Nd:YAG Lazer 1064 nm lazerdir. Yüzde olu?an damar genişlemelerinin ise ana etkeni güne? ?????dır. Ayr?ca kortizonlu kremlerin uzun süreli kullan?m?, rozase hastalı??, sık alkol tüketimi, baz? cilt hastalıkları (lupus, scleroderma…) da kılcal damarları ço?altabilir.

 

Varisin Sebepleri

Toplardamar kapakç?kların?n bozulmasın?n genetik veya d?? etken bir çok sebebi olmakla birlikte özetle;  

  • Fazla hareketsiz kalmak veya ayakta çok fazla kalmak,
  •  Dar giysiler,
  • Yüksek topuklu ayakkab? kullan?m?,
  • Fazla kilolar,
  • Yüksek alkol ve baharat kullan?m? gibi etkenler say?labilir.

 

Varislere sık rastlanır mı?

Varisler yeti?kinlerin %15-20’sinde gözlenir. Kad?nlarda erkeklere göre 2-4 kat fazla rastlanır. Ailesel geçi? oran? ise %50’den fazladır. 20-70 ya? arası kad?nların %55’i

 

Varisler nasıl ?ikayetlere neden olur?

Genişlemi? damarların etraf?nda sinirler ve düz kaslar bulunur. Genişleme nedeniyle sinirlere bask? olaca??ndan ki?i a?r? hissetmeye ba?lar. Gece olu?an kramplar, ?i?kinlik, ayakta kalma sonrası a?r? sık gözlenir.

 

Varis tedavileri nasıl olmaktadır?

Varisler lazer ve skleroterapi ile düzelebilmektedir. Damarları yayg?n ve belirgin olan hastalarda dopler ile inceleme gerekir. sonrasında ileri derecede yetmezlik varsa damar cerrahlarına yönlendirmek uygun olur. E?er varisler 4 mm den küçükse tek ba??na lazer de uygulanabilir, lazer skleroterapi ile birlikte de uygulanabilir.

 

Lazerler ile damarlar nasıl tedavi edilmektedir?

Lazerde kullanılan ???k damar içinde bulunan kandaki oksihemoglobin isimli madde taraf?ndan emilir ve aç??a ç?kan ?sı etkisi ile damar büzü?ür. İşlem an?nda damar büzü?mesi hemen görülür.

 

Lazer ile hangi damarlar tedavi edilmektedir?

Bacaklardaki 1-4 mm. çap?ndaki mavi ve k?rm?z? renkteki damarlarda, yüzdeki ince k?rm?z?- mavi kılcal damarlarda, kad?nların bacaklarında olu?an a? tarz?ndaki damar genişlemelerinde ve vücudun herhangi bir yerindeki damar genişlemelerinde lazerle tedavi mümkündür.

 

Lazerle varis tedavisi güvenli bir uygulama m?dır?

Varis tedavilerinde FDA onaylı, etkinli?i bilimsel çalı?malar ile kan?tlanmı? Nd-yag lazer kullan?lmaktadır ve son derece güvenlidir. İşlem süresi, damarların yoşunluşuna göre 15-45 dakika arasında de?i?ir.

 

?stenilen sonucu almak için kaç seans tedavi gerekmektedir?

Tedavi vücudun bölgelerine ve insanların tedaviye verecekleri yan?ta göre 1-4 seans arasında de?i?mekle birlikte sıklıkla 1-3 seans yeterli olmaktadır. Tedaviler arası süre 4 haftadır. Doktor kontrolünde ve tavsiye edilen seans say?sı ve seans aralıklarına uyulması halinde damarların say? ve görüntüsünde %70-100 lere varan kalıc? yok olma, renklerinin aç?lması, cansızla?ması, çapların?n incelmesi sağlanmaktadır.

 

Lazer ile varis tedavisinde a?r? hissedilir mi?

Cihaz?n özel soşutma sistemi bulunmaktadır. İşlem öncesinde, sırasında ve sonrasında soşutma sağlanarak maksimum hasta konforu sağlanır.

 

Tedavi sonrasında herhangi bir yan etki görülür mü?

Lazer ile tedavi edilen damarlarda işlem sonrası morarma ve damarda belirginle?me görülür. Morarma 1 hafta içinde kaybolur. Damardaki belirginle?me ise 2-3 hafta kadar sürer. Bu dönemde mümkünse varis çorab? kullan?lması ve yat??tır?c? krem sürülmesi önerilir. Güne?ten korunma esastır. Tedaviden sonra net bir ay güne?ten korunma istenir.

 

Lazer herkese uygulanabilir mi?

Kad?n, erkek hatta çocuk Sağlıklı her bireyin lazerle tedavisi mümkündür. T?bbi olarak uygun olup olmad??? cilt doktoru taraf?ndan de?erlendirildi?i için en Sağlıklı şekilde uygulamalar yap?lmaktadır. Kan p?ht?la?ma sorunu olanlar, kan sulandır?c? ilaç kullananlar, kullanılan lazer ????? dalga boyuna duyarlılı?? olanlar ve ???k duyarlılı??na neden olabilen ilaç alanlar, gebeler, kalp pili olanlar, epilepsi hastaları tedaviye alınmazlar. Aspirin ve demir preparatları alın?yorsa kullan?m? 2 hafta önce kesilmeli, güne?le temas veya solaryumdan 2 hafta önce vazgeçilmelidir.

 

Varisten nasıl korunabiliriz?

Varis geli?iminde muhtemel en önemli faktör genetik e?ilimdir. Buna ek olarak, hareket gerektirmeyen işlerde çalı?an bireylerde varis geli?ebilir. Varisten korunma çok kolay bir ?ey de?ildir. Varis geli?imini engelleyecek bir ilaç yoktur. Bu yüzden alınabilecek en önemli önlemler kilo kontrolü, düzenli spor, uzun süre sabit pozisyonda kalmamak, bacak bacak üzerine atmamak, bol su içmek, Aşırı sıcak su ile banyo yapmamak, fazla tuz kullanmamak ve koruyucu varis çorab? kullanmak olabilir. Her f?rsatta bacak yüksekte tutulmalıdır. Varis hastaların?n topuklu ayakkab?ları az giymesi önerilir.

Varisten nasıl korunabiliriz?